0

Teenusest

Rehabilitatsiooniplaan on isiku enda või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument. Selles antakse hinnang isiku tegevusvõimele ja kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusele. Samuti tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks kaasatuseks vajalikud tegevused.

Rehabilitatsiooniplaan koostatakse rehabilitatsioonimeeskonna poolt, mis koosneb vähemalt viiest erineva eriala spetsialistist: sotsiaaltöötaja, psühholoog, eripedagoog, füsioterapeut, tegevusterapeut. Erinevad spetsialistid hindavad inimese toimetulekut, tegevusvõimet ja erinevate teenuste vajadust. Ühiselt püstitatakse eesmärk, mida ja kuidas muuta ning koostatakse tegevuskava. Tegevuskavasse pannakse kirja inimesele vajalikud teenused ja soovitused, et edasist toimetulekut parandada.

Seisundi ja tegevusvõime ning sellest tuleneva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve ning muu toetuse vajaduse hindamine:

  • Sotsiaaltöötaja – uurib ja hindab kliendi sotsiaal-majanduslikku toimetulekut ning suhteid sotsiaalvõrgustikus. Meetodid: vestlus, anketeerimine, vaatlus.
  • Psühholoog – uurib ja hindab kliendi arenguperspektiive psühholoogilisest vaatenurgast. Meetodid: vestlus, vaatlus, testimine.
  • Eripedagoog – uurib ja hindab kliendi eriõpetuslikke vajadusi seoses õppetööga. Meetodid: vestlus, vaatlus, küsimustikud, uurimisharjutused, praktilised tööd.
  • Füsioterapeut – uurib ja hindab kliendi füüsilist tegevusvõimet õppe- ja tööprotsessi füüsilise keskkonna seisukohalt. Meetodid: füsioterapeutilised hindamismeetodid.
  • Tegevusterapeut – uurib ja hindab kliendi tegevusvõimet. Meetodid: vestlus, vaatlus, testid.

Koht:

Ajad:
E-R 9.00-17.00
(muudel aegadel erikokkuleppel)

Rehabilitatsiooniplaani koostamine

Võta ühendust!