0

Teenusest

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on saavutada võimalikult iseseisvalt elamine, võimetekohase hariduse ja tööks vajalike oskuste omandamine, võimetekohane osalemine ühiskonnaelus, eelduste loomine võimetekohasele tööle asumiseks.

Juhul, kui SRT vajaduse hindamisel selgub, et inimene seda vajab, siis sotsiaalkindlustusamet võtab inimeselt üle teenuse eest tasu maksmise kohustuse ehk lihtsamalt öeldes – suunab teenusele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunatakse:

 • alla 16-aastased puudega lapsed;
 • alla 18-aastased lapsed, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet. 
 • vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele:
 • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötukassas töötuna arvele võetud
  puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust taotleda ka siis, kui nad töötavad või õpivad või on töötukassas töötuna arvele võetud;
 • ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue;
 • vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue
  vanaduspensioniealised puudega inimesed.

Loe rohkem siit!

SRT eesmärkide saavutamiseks osutatakse Lillepere Keskuses vajadusel järgmisi teenuseid:

 • tegevusterapeudi teenus
 • loovterapeudi teenus
 • sotsiaaltöötaja teenus
 • psühholoogi teenus
 • eripedagoogi teenus
 • logopeedi teenus
 • füsioterapeudi teenus

 

Loe lähemalt SIIT.

Koht:

Ajad:
E-R 9.00-17.00
(muudel aegadel erikokkuleppel)

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (SRT) lastele ja täiskasvanutele

Võta ühendust!